Gemeente Waalwijk

De verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan zijn urgente problemen en vragen om ambitieus en daadkrachtig ingrijpen. In de strategische Visie ‘Samen werken aan de toekomst’ Waalwijk 2025 en het coalitieakkoord ‘Samen Duurzaam Vooruit’ en de visie Duurzaam Waalwijk 2030 is het thema Duurzaamheid de “groene” draad. We willen klimaatneutraal zijn in 2043 en in 2030, dus al over tien jaar, halverwege op koers zijn.

Gemeente Waalwijk wil zich duurzaam ontwikkelen en overgaan naar een energieneutraal, CO2– arm en klimaatbestendig Waalwijk in 2043. Om dit te bereiken zijn er drie hoofdthema’s benoemd:

  • Energie De ambitie van Waalwijk is CO2 arm te worden en de energie die we verbruiken duurzaam op te wekken. Concreet betekent dit dat we ernaar streven dat onze CO2-uitstoot met 49% is beperkt in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990 en in 2043 onze CO2-uitstoot nagenoeg nul is. Een groot deel van de CO2-reductie bereiken we door energie te besparen en de energie die we nog nodig hebben duurzaam op te wekken. In 2030 hebben we 50% van ons energieverbruik duurzaam opgewekt en een besparing gerealiseerd van 15%. In 2030 zijn de eerste wijken op een duurzame manier verwarmd.
  • Water en groen In 2030 hebben we een 10% toename van groen in de woonomgeving gerealiseerd en de biodiversiteit met 5% vergroot t.o.v. 2019. Daar waar mogelijk wordt waterberging geïntegreerd in groen. We streven ernaar dat iedere inwoner binnen 300 meter een toegankelijke groenvoorziening heeft. De ambitie is dat Waalwijk in 2030 de meest urgente stappen uit de stresstest van 2019 uitgevoerd heeft en dat nieuwe ruimtelijke plannen klimaatbestendig worden gerealiseerd.
  • Duurzame consumptie en productie In 2043 hebben we een circulaire economie en de overgang naar schone en slimme vervoerwijzen gefaciliteerd. Tevens hebben we een schone leefomgeving gecreëerd en het maatschappelijk verantwoord ondernemen verder uitgebouwd. We hebben geen zwerfafval meer, verspillen geen voedsel en al onze materialen en gebouwen komen uit en keren terug in gezonde kringlopen. Ons afval dient als bouwsteen voor een volgend leven. Recycling en hergebruik van al onze afvalstromen vinden vooral lokaal en/of regionaal plaats. Dit stimuleert de lokale en regionale economie met sociale werkgelegenheid en vergroot de zichtbaarheid en bewustwording van een circulaire economie. We vervoeren ons zonder fossiele brandstoffen te gebruiken.

Initiatieven op al deze thema’s zijn het meest succesvol als ze gezamenlijk en vanuit de inwoners en ondernemers zelf geïnitieerd worden. Lokale inwoners en ondernemers moeten mee kunnen profiteren in de warmtetransitie, de energietransitie en de inrichting van onze leefomgeving. De impact van de transities kan ingrijpend zijn op de directe woon- en leefomgeving van inwoners. Het verduurzamen van woningen is voor iedereen ingrijpend en een investering. Die huishoudens die dergelijke investeringen niet kunnen opbrengen hebben onze aandacht. In de planvorming rondom energietransities dient daar aandacht voor te zijn.

Onze partners zijn onmisbaar in de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen. Gemeente Waalwijk werkt samen met de energiecoöperatie Langstraat Energie, woningbouwstichting Casade, Stichting Waalwijk CO2 vrij, het Waalwijkse bedrijfsleven, agrariërs en het Waterschap Brabantse Delta. Ook heeft gemeente Waalwijk samen met gemeenten in de regio Hart van Brabant een Strategische meerjarenagenda vastgesteld. De gemeente heeft onder andere een voorbeeldrol: door zelf een goed voorbeeld te stellen kun je anderen inspireren.

Onze voorbeeldfunctie maken we zichtbaar. Bijvoorbeeld door zonnepanelen, groene daken en/of gevels bij gemeentelijke gebouwen aan te brengen. Gemeente Waalwijk dient te laten zien dat een duurzame ontwikkeling haar serieus is. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties die hierdoor geïnspireerd raken en eigen initiatieven willen nemen, moedigen we van harte aan en ondersteunen we waar mogelijk en gewenst. Waar nodig stellen we kaders. Gemeente Waalwijk streeft ernaar om verantwoordelijkheid en bewustwording binnen de Waalwijkse samenleving te creëren op de duurzaamheidsambities.


Bezoek website

Gemeente Waalwijk ondersteunt Stichting Waalwijk Co2 vrij

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl