Nationaal Groenfonds voor duurzame initiatieven

De overheid heeft een Nationaal Groenfonds. Dit Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Wellicht zijn er meer Waalwijkse bedrijven die voor een dergelijke lening in aanmerking kunnen komen. Wij zetten graag de basisinformatie op een rij.

Cees Veerman is voorzitter van het Nationaal Groenfonds. In het jaarverslag 2017 schrijf hij: “Laten we alle goede intenties snel omzetten in daden en gebruik maken van slimme oplossingen en dito financieringsarrangementen! Zet vandaag nog deel van het voor Invest-NL beschikbare geld door, zodat het geld zo snel mogelijk kan worden ingezet waarvoor het bedoeld is: een duurzamer Nederland. “

Het groenfonds schrijft op zijn website nationaalgroenfonds.nl onder meer het volgende: Als samenleving staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven, met name als het gaat om de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, de verduurzaming van landbouw, energie en economie. Wij maken een transitie door die moet leiden tot een duurzamer evenwicht tussen economie en ecologie.

In deze transitie financiert het Groenfonds projecten die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren. Zoals de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook de kwaliteit van lucht en water, biodiversiteit en beleving.

Onze focus ligt op 5 belangrijke thema’s:

  • Natuur en landschap – meer en robuustere natuur, meer samenhang en vergroten biodiversiteit.
  • Energietransitie – o.a. wind, geothermie, zonne-energie, biomassa en mestvergisting.
  • Duurzame landbouw – behoud natuurlijk kapitaal en reserves, natuur-inclusief en nieuwe technieken en stadslandbouw.
  • Circulaire economie – komen tot gesloten kringlopen en minder afval.
  • Klimaatadaptatie – aanpassingen aan veranderende klimaat in Nederland, in het bijzonder water zoals retentie, buffering, zuivering etc

Het Groenfonds richt zich met name op vernieuwende groene projecten en bedrijven, met een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde, waaronder een groeiend aantal start-ups en scale-ups. Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat echte verandering tot stand komt door projecten die leiden tot vernieuwing in de groene wereld.

Groene ondernemers vinden echter vaak met moeite financiering bij reguliere banken. De projecten zijn te klein, te arbeidsintensief of te risicovol. Binnen dit markthiaat is het Groenfonds de onmisbare schakel. Elke door het Groenfonds gefinancierde euro leidt gemiddeld tot 4,2 euro aan private cofinanciering. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan het realiseren van duurzame groene projecten die rendement opleveren voor onze groene leefomgeving.

Duurzame Ondernemers

Onze groene leefomgeving staat onder druk. Kwaliteit van bodem, water en lucht vragen om verbetering. In veel (stedelijke) gebieden neemt de biodiversiteit af terwijl hittestress en wateroverlast toenemen. De vraag naar duurzame energievormen stijgt. Innovatieve ondernemers komen met vernieuwende concepten om deze en andere uitdagingen op te pakken. Zij merken echter dat nieuwe technieken en initiatieven lastig financierbaar zijn.

Het Groenfonds helpt

Nationaal Groenfonds heeft ruim twintig jaar ervaring met het financieren van projecten voor natuur en landschap. De laatste jaren hebben we ook veel ervaring opgedaan met het financieren van innovatieve projecten als biomassa, algenteelt etc. Kijk bij projecten voor enkele voorbeelden.

Realisatie van uw project

Heeft u een concept dat verdienvermogen genereert voor natuur en landschap? Ontwikkelt u maatregelen of technieken die bijdragen aan de verbetering van bodem en waterkwaliteit? Of werkt u aan vernieuwend gebruik van reststromen uit natuur en landschap? Voor deze en andere projecten kunt u bij het Groenfonds terecht voor financiering en advies. Zo versnellen wij samen de realisatie van uw project en daarmee een kwaliteitsslag voor de groene leefomgeving op weg naar een biobased economy.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de financieringsmogelijkheden bij het Groenfonds? Neem dan contact op met Willem Meijers via 06 51 97 68 30, of Emile Peters via 06 29 60 46 08.

Stichting Waalwijk CO2 vrij

p/a Kuiper 5b

5253 RJ Nieuwkuijk

Contact

+31(0) 416 24 17 79

 info@waalwijkco2vrij.nl