Informatie over uw deelname

Stichting Waalwijk CO₂ vrij heeft geen winstoogmerk of commerciële ambities. Wel zijn financiële middelen benodigd om de organisatie te laten functioneren en tot collectieve successen te komen om de doelstelling van de Stichting te bewerkstelligen. Stichting Waalwijk CO₂ vrij heeft als doelstelling geheel Waalwijk CO₂ vrij te maken beginnende bij bedrijventerrein Haven.

Wat zijn uw voordelen;

 • Uw bedrijf kan door deze deelname het bedrijfsimago nog verder verbeteren en vergroenen doordat u op deze wijze  duurzaamheidsinitiatieven ondersteunt.
 • Op uw website kunt u aangeven dat uw bedrijf de Stichting ondersteunt met ons uniek “Waalwijk CO₂ vrij” Logo.
 • Uw bedrijf wordt nauw betrokken bij alle initiatieven van de Stichting en u krijgt toegang tot de digitale kennisbank van de Stichting.
 • Zal er gedurende een bepaalde periode geen actieve handhaving toegepast worden.
 • U krijgt toegang tot de Green Deal.

Door de samenwerking willen partijen aan het einde van de looptijd van de Green Deal de volgende doelstellingen gerealiseerd hebben:

 • 100% van de bedrijven gevestigd in de gemeente Waalwijk te informeren over de wet- en regelgeving op het gebied van energie en aanvullende duurzaamheidsrichtlijnen die voor u van toepassing zijn;
 • 100 bedrijven maken gebruik van een energiebesparings- en verduurzamingsregeling op maat wat de bedrijven, op basis van hun wensen, onder andere inzicht geeft in hun energieprestaties, helpt bij het voldoen aan de informatieplicht en begeleidt in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering;
 • Bedrijven die gebruik maken van een energiebesparings- en verduurzamingsregeling zijn waar mogelijk verleid tot het nemen van energiemaatregelen. Deze gaan hopelijk verder dan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld door het toepassen van innovaties in (proces)technologie, BREEAM certificering of BENG normen. U zult geattendeerd worden op andere trajecten/projecten binnen de Green Deal;
 • U verbindt zich voor 5 jaar aan Waalwijk CO₂ vrij en daarmee ondersteunt u ook de overige activiteiten die binnen de Green Deal worden opgezet (leden van Parkmanagement Waalwijk krijgen 20% korting op deelname);
 • Binnen de Green Deal worden nieuwe projecten op bedrijfsoverstijgende thema’s in gezamenlijkheid onderzocht en/of ontwikkeld:
  • Circulaire economie – uitwisseling reststromen
   • Vanuit het programma Symbiosis 4 Growth wordt, samen met het bestaande Parksharing platform, een workshop georganiseerd om potentiële matches te maken tussen bedrijven; restroom voor de een is voor de ander grondstof. Kansrijke en complexe casussen worden verder opgewerkt tot financial close.
  • Klimaatadaptatie – klimaatproof maken van de bedrijventerreinen
   • Risicogebieden op bedrijventerreinen uit de klimaatstresstest zijn in beeld en een Plan van aanpak hoogste risicogebieden is gereed. In overleg met de partijen wordt gewerkt aan communicatie en bewustwording op dit thema en de uitvoering van de meest urgente maatregelen.
  • Grootschalige opwekking – windmolens
   • Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor windmolens op de bedrijventerreinen en hoe deze collectief kunnen worden ontwikkeld.
 • Naast de nieuwe projecten is er ook sprake van een goede afstemming met lopende projecten om te borgen dat er geen zaken langs elkaar heen lopen, er een duidelijk overzicht is van wat er in de Gemeente gebeurt en om waar mogelijk versnelling te bieden. Op dit moment zijn de volgende projecten in beeld:
  • Waterstof – als opslag en brandstof – Coalition of the willing
   • Een tankstation, -opslagfaciliteit en/of -fabriek met bij voorkeur groene waterstof. Op dit moment loopt er een eerste fase waarbij een coalitie wordt gevormd met bedrijven die de intentie hebben om waterstof af te nemen.
  • Collectieve zonnedaken
   • Solarvalley wil 100 MW aan zonnedaken ontwikkelen.
 • Biomassastoomcentrale & collectief warmtenet
  • Voor 5 bedrijven wordt een biomassa stoomcentrale gerealiseerd. Met betrekking tot de restwarmte wordt bekeken of daar andere bedrijven op kunnen worden aangesloten.
  • De netcapaciteit in Waalwijk is beperkt. Vanuit dit project worden slimme oplossingen bedacht met betrekking tot bijvoorbeeld de uitwisseling van energie en/of de opslag daarvan.
 • Om de synergie tussen bovenstaande nieuwe en lopende projecten te bevorderen wordt er overkoepelend een gebiedsgerichte routekaart opgesteld. Deze routekaart beschrijft de opgave, de kwantitatieve en kwalitatieve bijdrage van de reeds bekende projecten, de (mogelijke) aanvullende- en vervolgstappen en oplossingsrichtingen tot en met, maar vooral ten behoeve van het behalen van de klimaatdoelstellingen van de Gemeente in 2043. 
 • Waalwijk CO₂ vrij is nadrukkelijk gepositioneerd als onafhankelijke stichting die, in nauwe samenwerking met de Gemeente, invulling geeft aan de doelstelling om de bedrijventerreinen in Waalwijk CO₂ vrij te maken.

Gekoppeld aan de ambities van de samenwerkende partijen wordt op deze manier een maximale bijdrage geleverd aan de verduurzaming van Waalwijk. De deelnemers bijdrage is afhankelijk van het type bedrijf.

klik hier om deelnemer te worden